Polityka prywatności InfraBuild Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

I. Postanowienia ogólne

1. InfraBuild Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „InfraBuild”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych i nieosobowych osób fizycznych, w tym w szczególności jej klientów, kontrahentów, współpracowników, ich przedstawicieli lub reprezentantów oraz użytkowników odwiedzających lub korzystających z serwisu internetowego https://infrabuild.pl (dalej: „Serwis internetowy”).

2. Niniejszy dokument (dalej: „Polityka prywatności”) wyjaśnia na jakich zasadach, na jakich podstawach prawnych, w jakich celach, w jakim zakresie oraz przez jaki czas InfraBuild przetwarza przekazywane jej lub gromadzone samodzielnie przez InfraBuild dane dotyczące osób fizycznych. Polityka prywatności zawiera także informacje na temat tego jakie prawa przysługują osobom, których dane InfraBuild przetwarza oraz jak można się z nami skontaktować w celu realizacji tych praw lub z jakimikolwiek innymi pytaniami dotyczącymi ochrony prywatności przez InfraBuild.

3. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności używamy pojęcia „dane osobowe”, rozumiemy przez to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu itp. Poprzez „dane nieosobowe” rozumiemy z kolei wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które nie identyfikują lub nie umożliwiają identyfikacji tożsamości osoby fizycznej. Natomiast poprzez „przetwarzanie danych osobowych” rozumiemy wszelkie operacje lub zestawy operacji wykonywanych na danych osobowych lub nieosobowych lub ich zestawach w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Niniejszą Politykę prywatności przygotowaliśmy w oparciu o nałożone na InfraBuild obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r., str. 1–88) (dalej: Rozporządzenie 2016/679) jak i innych obowiązujących przepisów prawa.

5. Przetwarzając dane InfraBuild dokłada szczególnej staranności aby przetwarzanie to odbywało się zgodnie z przepisami prawa z poszanowaniem praw i interesów osób, których te dane dotyczą. W szczególności InfraBuild zapewnia, że zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami; przetwarzane dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do celu, w którym dane są przetwarzane; dane są merytorycznie poprawne i w razie potrzeby uaktualniane; oraz przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane są przetwarzane.

6. Korzystając z usług, Serwisu internetowego InfraBuild, czy nawiązując kontakt z nami, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Polityką prywatności.

7. Niniejsza Polityka prywatności czyni zadość obowiązkowi informacyjnemu InfraBuild określonemu w art. 13 i 14 Rozporządzenia 2016/679.

8. Polityka prywatności jest okresowo aktualizowana i podlega okresowemu przeglądowi. Wszelkie archiwalne wersje Polityki prywatności dostępne są pod adresem: https://infrabuild.pl/dokumenty

II. Tożsamość administratora i dane kontaktowe

9. Administratorem danych osobowych jest InfraBuild Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kujawska nr 2, 80-550 Gdańsk, KRS 0000667707, NIP 8522629505, REGON 366787692, www.infrabuild.pl, e-mail: rodo@libertygfg.pl

10. Każdorazowo szczegółowy cel, zakres przetwarzanych danych oraz podstawa prawna ich przetwarzania wynikają z okoliczności faktycznych, w jakich InfraBuild staje się administratorem danych osobowych podmiotu danych. Przetwarzanie danych związane jest przede wszystkim z korzystaniem przez podmiot danych z usług oferowanych przez InfraBuild, przebywaniem w obiektach zarządzanych przez InfraBuild, kierowaniem do nas korespondencji lub nawiązywaniem z nami kontaktu w inny sposób lub korzystaniem z Serwisu internetowego.

11. Administrowane przez InfraBuild dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności w następujących celach, zakresie oraz na następujących podstawach prawnych:

 • w celu zawarcia i wykonania umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu wykonania obowiązków spoczywających na InfraBuild wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,  przepisów ustawy o odpadach, obejmujących przekazywanie danych uprawnionym do tego organom – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu wykonania obowiązków spoczywających na InfraBuild wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim przepisów kodeksu pracy, w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji (zatrudnienie) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów InfraBuild polegających w szczególności na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez InfraBuild, prowadzeniu kontaktów z przedstawicielami kontrahentów InfraBuild przy bieżącym wykonywaniu zawartych z nimi umów, obsługi korespondencji kierowanej do InfraBuild, obsługi reklamacji czy prowadzenia marketingu bezpośredniego przez InfraBuild – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia 2016/679);
 • poprzez monitoring wizyjny prowadzony na nieruchomościach lub w obiektach zarządzanych przez InfraBuild w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów InfraBuild polegających na niezbędności do zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić InfraBuild na szkodę – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia 2016/679).

12. Do celu zawarcia i wykonania umów InfraBuild gromadzi i przetwarza w szczególności następujące dane kontrahenta, osób go reprezentujących lub jego przedstawicieli – imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby/do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu), nr NIP, nr REGON, nr PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport), dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), stanowisko, miejsce pracy, zakres zadań.

13. Do celów wykonania obowiązków spoczywających na InfraBuild wynikających z przepisów prawa InfraBuild gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie umożliwiającym InfraBuild wywiązanie się z tych obowiązków. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika przy tym bądź wprost z przepisów prawa lub ze stosowania zasady adekwatności i minimalizacji przetwarzania danych w powiązaniu z przepisami nakładającymi na InfraBuild określone zobowiązania.

14. Do celów przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, InfraBuild przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim dane te zostały udostępnione dobrowolnie przez osoby, których te dane dotyczą.

15. Do celów realizacji prawnie uzasadnionych interesów InfraBuild gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie umożliwiającym InfraBuild realizację takich interesów, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa lub zasady adekwatności i minimalizacji przetwarzania danych.

16. Do celów związanych z rejestracją obrazu (nagrania) z monitoringu wizyjnego prowadzonego na nieruchomościach lub w obiektach zarządzanych przez InfraBuild, InfraBuild gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie wizerunku, sposobu zachowania, czasu przebywania lub innych danych umożliwiających identyfikację tożsamości osoby monitorowanej.

IV. Odbiorcy danych

17. Co do zasady, nie udostępniamy przekazywanych InfraBuild danych osobowych osobom lub podmiotom trzecim, chyba że:

 • podmiot danych wyrazi nam na to stosowną zgodę;
 • przepisy obowiązującego prawa nakładają na InfraBuild obowiązek udostępnienia danych osobowych właściwym organom publicznym lub innym podmiotom np. organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;
 • przy wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych InfraBuild posiłkuje się podwykonawcami, którym powierza administrowane lub przetwarzane przez InfraBuild dane osobowe do przetwarzania celem udzielenia przez taki podmiot na rzecz InfraBuild pomocy w realizacji oznaczonego zadania.

18. InfraBuild w szczególności może przekazywać przetwarzane przez nią dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na rzecz InfraBuild związane z przetwarzaniem tych danych, w tym w szczególności pracownikom lub współpracownikom InfraBuild, podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym lub kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, podatkowe, windykacyjne lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów.

19. InfraBuild powierzając dane do przetwarzania jego kontrahentom (podmioty przetwarzające dane), dokonuje powierzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawsze w określonym celu i za potwierdzeniem, że podmiot przetwarzający spełnia warunki ochrony danych osobowych określone obowiązującymi przepisami prawa.

20. W ramach przetwarzania danych przez InfraBuild, InfraBuild zasadniczo nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji  międzynarodowych. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, InfraBuild dochowa wszelkich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, aby przekazanie takie spełniało wymagane standardy ochrony danych osobowych.

V. Okres przechowywania danych osobowych

21. InfraBuild przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane.

22. W przypadku cofnięcia przez podmiot danych zgody na przetwarzanie danych osobowych, InfraBuild przechowuje dane osobowe do czasu skutecznego doręczenia jej oświadczenia o cofnięciu zgody oraz przez czas niezbędny do realizacji takiego żądania, jednak nie dłużej niż przez okres 14 dni od doręczenia żądania.

23. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony przez InfraBuild o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez InfraBuild.

24. Po okresie przedawnienia roszczeń dane osobowe będą przechowywane przez InfraBuild jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa np. 1/ w przypadku faktur VAT dane przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku, w którym wystawiona została faktura, 2/ w przypadku nagrań obrazu z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub InfraBuild powzięła wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania nagrań ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, 3 / w przypadku dokumentów i wszelkich danych, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów, dane przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokumenty te zostały sporządzone.

VI. Prawa podmiotów danych

25. Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada:

 • na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679 – prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do tych danych;
 • na podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679  – prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679  – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • na podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/679 – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679; 
 • na podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679 – prawo do przenoszenia danych;
 • na podstawie art. 21 Rozporządzenia 2016/679 – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia 2016/679;
 • jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jakim w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679;

VII. Pliki cookies oraz dane eksploatacyjne

26. InfraBuild gromadzi w dziennikach logów Serwisu internetowego dane i wykorzystuje je wyłącznie do celów administrowania Serwisem internetowym oraz do celów statystycznych.

27. InfraBuild nie przekazuje osobom trzecim jakichkolwiek danych użytkownika Serwisu internetowego, za wyjątkiem, gdy InfraBuild jest zobowiązany do przekazania danych na uprawnione żądanie organów na podstawie i w trybie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

28. Serwis przechowuje zapytania http kierowane do serwera InfraBuild. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy url.  Szczegółowy wykaz danych przechowywanych w plikach logów serwera www obejmuje:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (np. komputera użytkownika);
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • czas nadejścia zapytania;
 • pierwszy wiersz żądania http;
 • kod odpowiedzi http;
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 • adres url strony internetowej poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu internetowego nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

29. Powyżej wymienione dane nie są wykorzystywane do identyfikacji określonych osób.

30. Pliki z logami przechowywane są przez InfraBuild przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem internetowym. InfraBuild wykorzystuje pliki z logami m.in. do celów statystycznych lub analitycznych, przy czym generowane statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis internetowy.

31. InfraBuild celem zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Serwisu internetowego okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony Serwisu internetowego odwiedzane są przez użytkowników najczęściej, jakich przeglądarek internetowych użytkownicy używają najczęściej lub w celu określenia i analizy ewentualnych błędów Serwisu internetowego.

32. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer Serwisu internetowego i zapisywane po stronie użytkownika Serwisu internetowego na jego urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania Serwisu internetowego.

33. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) lub podobnego typu technologie do celów związanych z wyświetlaniem treści oraz poprawy jakości usług (tzw. cookies serwisowe). Serwisowymi plikami cookies mogą być w szczególności:

 • user input cookies – pliki cookies będące identyfikatorem sesji z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika na czas trwania sesji;
 • authentication cookies – pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
 • user interface customization cookies – pliki cookies wykorzystywane do personalizacji interfejsu Użytkownika, mające charakter trwały i przechowywane na czas trwania sesji jak i przez pewien czas po wygaśnięciu sesji;
 • user centric security cookies – pliki cookies  wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, w szczególności do wykrywania nadużyć w procesach uwierzytelniania użytkownika;
 • analityczne pliki cookies – pliki cookies wykorzystywane do monitorowania ruchu na stronie internetowej (np. analityka danych w zakresie sposobu korzystania z serwisu internetowego, tworzenie raportów i statystyk dot. funkcjonowania serwisu itp.).

35. Serwis wykorzystuje pliki cookies, które pochodzą bądź od administratora domeny zarządzającej stroną internetową InfraBuild (tzw. first party cookies) bądź od podmiotów trzecich nie będących administratorem Serwisu internetowego (tzw. third party cookies).

36. Zapisywanie plików cookies co do zasady jest domyślnym ustawieniem najbardziej popularnych przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Internet Explorer itd.). Każdy użytkownik Internetu ma możliwość samodzielnej zmiany takich domyślnych ustawień w przeglądarce internetowej co skutkuje ograniczeniem lub wyłączeniem w ogóle stosowania takich plików na urządzeniach użytkownika. Całkowite wyłączenie zapisywania plików cookies może jednakże wpływać negatywnie na niektóre funkcjonalności Serwisu internetowego.

37. Przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej do korzystania z plików cookies wymagają uzyskania zgody użytkownika. Jeżeli użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies może tego dokonać poprzez wciśnięcie przycisku „Zgoda” lub „Przejdź do Serwisu” umieszczonych w wyświetlanej informacji o stosowaniu w Serwisie Internetowym plików cookies. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies na jego urządzeniach powinien aktywnie skorzystać z przycisku „Nie wyrażam zgody” umieszczonego w wyświetlanej informacji o stosowaniu w Serwisie Internetowym plików cookies.

38. W ramach Serwisu internetowego wykorzystywane są lub mogą być wykorzystywane usługi od poniższych firm. Gromadzone w ramach funkcjonowania Serwisu internetowego dane przetwarzane są w ramach usług w sposób zanonimizowany (tzw. dane eksploatacyjne) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem internetowym oraz do dostarczania użytkownikom odpowiednich treści.

 • Usługi Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczane przez Google Inc. (adres siedziby: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);
 • Hotjar Limited (adres siedziby: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta);
 • Facebook (adres siedziby: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA);
 • MailerLite (UAB MailerLite, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania).

39. W ramach Serwisu internetowego wykorzystywane są następujące pliki cookies:

Nazwa pliku cookie

Przeznaczenie

Typ

Dostawca

__Secure-3PSIDCC

plik do przechowywania ustawień użytkownika w silniku wyszukiwania, do celów reklamowych oraz analizy korzystania z silnika wyszukiwania  – informacje gromadzone przez Google do celów własnych

third party cookie

Google Inc.

__Secure-3PSID

plik do przechowywania ustawień użytkownika w silniku wyszukiwania, do celów reklamowych oraz analizy korzystania z silnika wyszukiwania  – informacje gromadzone przez Google do celów własnych

third party cookie

Google Inc.

__Secure-1PSID

plik do przechowywania ustawień użytkownika w silniku wyszukiwania, do celów reklamowych oraz analizy korzystania z silnika wyszukiwania  – informacje gromadzone przez Google do celów własnych

third party cookie

Google Inc.

__Secure-3PAPISID

plik do przechowywania ustawień użytkownika w silniku wyszukiwania, do celów reklamowych oraz analizy korzystania z silnika wyszukiwania  – informacje gromadzone przez Google do celów własnych

third party cookie

Google Inc.

__Secure-1PAPISID

plik do przechowywania ustawień użytkownika w silniku wyszukiwania, do celów reklamowych oraz analizy korzystania z silnika wyszukiwania  – informacje gromadzone przez Google do celów własnych

third party cookie

Google Inc.

AEC

plik do przechowywania ustawień użytkownika w silniku wyszukiwania, do celów reklamowych oraz analizy korzystania z silnika wyszukiwania  – informacje gromadzone przez Google do celów własnych

third party cookie

Google Inc.

NID

plik do przechowywania ustawień użytkownika w silniku wyszukiwania, do celów reklamowych oraz analizy korzystania z silnika wyszukiwania  – informacje gromadzone przez Google do celów własnych

third party cookie

Google Inc.

OTZ

plik do przechowywania ustawień użytkownika w silniku wyszukiwania, do celów reklamowych oraz analizy korzystania z silnika wyszukiwania  – informacje gromadzone przez Google do celów własnych

third party cookie

Google Inc.

SEARCH_SAMESITE

Plik wykorzystywany do prawidłowego wysyłania gromadzonych danych do Google Inc.

third party cookie

Google Inc.

CONSENT

plik do przechowywania ustawień użytkownika w silniku wyszukiwania, do celów reklamowych oraz analizy korzystania z silnika wyszukiwania  – informacje gromadzone przez Google do celów własnych

third party cookie

Google Inc.

1P_JAR

plik do przechowywania ustawień użytkownika w silniku wyszukiwania, do celów reklamowych oraz analizy korzystania z silnika wyszukiwania  – informacje gromadzone przez Google do celów własnych

third party cookie

Google Inc.

pll_language

plik z informacją o dokonanym wyborze języka, w którym ma być wyświetlana strona internetowa

third party cookie

OVH Groupe SAS

VIII. Postanowienia końcowe

40. Podanie danych osobowych przez podmiot danych korzystający z usług, produktów lub Serwisu internetowego InfraBuild jest dobrowolne. Brak podania danych wskazanych jako wymagane do podania, będzie skutkowało brakiem możliwości ich przetwarzania przez InfraBuild w celu zawarcia i realizacji umowy.

41. Dane osobowe osób reprezentujących lub przedstawicieli kontrahentów InfraBuild przekazywane są na rzecz InfraBuild przez jej kontrahentów.

42. Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron www lub wtyczki mediów społecznościowych. InfraBuild nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie, usługi, produkty, treści lub zasady zachowania prywatności, w tym przetwarzania danych osobowych, obowiązujące na tych stronach lub w mediach społecznościowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony www, użytkownik zapoznał się z zasadami zachowania prywatności tam ustalonymi